REGULAMIN OBIEKTU „BASENY WISŁA”

I. Regulacje ogólne

 1. Park Kąpielowy w Wiśle jest ogólnodostępnym obiektem zarządzanym przez gminną spółkę Baseny Wisła sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A (zwany dalej: Park Kąpielowy).
 2. Park Kąpielowy jest czynny codziennie w okresie letnim. Datę rozpoczęcia sezonu oraz jego zakończenia każdego roku ustala zarządzający obiektem i informacje takie podawane są do ogólnej wiadomości poprzez internetowe kanały informacyjne Parku Kąpielowego.
 3. Park Kąpielowy czynny jest codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00, a w środy od 10:00 do 22:00.
 4. W wyjątkowych przypadkach tj. wystąpienia awarii oraz planowanych przerw technologicznych i remontowych harmonogram funkcjonowania Parku Kąpielowego może ulec zmianie o czym Baseny Wisła sp. z o.o. będzie informowała z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Przed wejściem na basen i wykupieniem usługi, obowiązkowo należy zapoznać się z treścią niniejszego REGULAMINU.
 6. Wykupując usługę Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania wszystkie punkty niniejszego REGULAMINU.
 7. Przed wejściem na teren Parku Kąpielowego osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać.
 8. Integralną częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Park Kąpielowy oraz Regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń, w tym w szczególności Regulamin kortów tenisowych (załącznik nr 1), Regulamin zjeżdżalni rodzinnej (załącznik nr 2), Regulamin zjeżdżalni Kamikaze (załącznik nr 3), Regulamin zjeżdżalni anakonda (załącznik nr 4), Regulamin zjeżdżalni pontonowej (załącznik nr 5), Regulamin basenu sportowego (załącznik nr 6), Regulamin basenu rekreacyjnego (załącznik nr 7). Regulamin biletów (załącznik nr 8).
 9. Z basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 10. Wstęp na teren obiektu może zostać czasowo ograniczony ze względu na ilość osób w nim przebywających. Maksymalna liczba osób równocześnie przebywających na terenie obiektu wynosi 1500. Ratownik może czasowo zezwolić na przebywanie większej ilości osób na terenie obiektu w trakcie wpuszczania nowej grupy osób.
 11. Wstęp do Parku Kąpielowego mają jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 12. Opłata za korzystanie z obiektu pobierana jest z góry i ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.
 13. Zakup biletu internetowego uprawnia do korzystania z Parku Kąpielowego po uprzednim okazaniu biletu w kasie nr 2 i odebraniu opaski kąpielowej a następnie zeskanowaniu kodu z biletu elektronicznego na bramce wejściowej na basenie.
 14. Przebywanie na terenie Parku Kąpielowego jest możliwe wyłącznie po zakupie biletu wstępu oraz założeniu opaski kąpielowej na rękę.
 15. Opłata za korzystanie z obiektu nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych .
 16. Do zakupu biletów ulgowych uprawnione są grupy osób wymienione enumeratywnie w Regulaminie biletów (załącznik nr 8) – po okazaniu stosownych dokumentów.
 17. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wyproszenia klienta z basenu ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu, uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 18. Bilet upoważnia do korzystania z wszystkich urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie ośrodka.
 19. Korzystanie z usług Parku Kąpielowego odbywa się za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK). System umożliwia kontrolę ruchu klientów na terenie Parku Kąpielowego.
 20. Zabrania się celowego omijania i przechodzenie poza punktami dostępu ESOK takimi jak bramki i przejścia kołowrotowe.
 21. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją procedur oraz zasad obowiązujących na terenie Parku Kąpielowego w tym regulaminów, przepisów porządkowych oraz cennika.
 22. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 23. Dzieci do lat 13 uprawnione są do wstępu na terenu ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 24. Park Kąpielowy posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 25. Pracownicy Parku Kąpielowego mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu lub poleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem. Osoby takie będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.
 26. W obiekcie obowiązuje zakaz skoków do wody. Skoki do wody są dozwolone tylko w wyznaczonym do tego miejscu i tylko po uprzednim zgłoszeniu ratownikowi oraz za jego zgodą.
 27. Na basenie należy zachowywać się w sposób zgodny z prawem oraz normami ogólnie przyjętymi za obyczajne.
 28. Osoby korzystające z obiektu w szczególności zobowiązane są do:
  • stosowania się do znaków zakazu i nakazu obowiązujących na terenie obiektu,
  • stosowania się do poleceń Ratowników oraz personelu obiektu,
  • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
  • użytkowania sprzętu oraz atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z obowiązującymi Regulaminami,
  • bezzwłocznego informowania Ratowników lub obsługi o zaistniałym wypadku lub innym zagrożeniu mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo informującego oraz innych osób przebywających na obiekcie.
 29. Dyrektor obiektu, osoba przez niego upoważniona lub Ratownik pełniący dyżur może wydać polecenie wyłączenia basenu lub jego części na czas trwania akcji ratowniczej, naprawy, remontu, konserwacji lub złych warunków atmosferycznych.
 30. Park Kąpielowy zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu lub jego części na zajęcia szkolne, usługi komercyjne, zawody imprezy sportowe lub inne cele. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zorganizowanych zajęciach odpowiedzialność ponosi ich organizator.
 31. Na terenie Parku Kąpielowego zabrania się:
  • przebywania w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  • wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
  • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • wnoszenia własnego jedzenia, dań zamówionych z dostawą, itp.,
  • biegania, popychania, oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników i obsługi Parku Kąpielowego,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego,
  • niszczenia urządzeń i wyposażenia Parku Kąpielowego,
  • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami wyznaczonymi,
  • wprowadzania zwierząt oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  • wprowadzania rowerów, hulajnóg, itp. (z wyłączeniem przestrzeni do tego przeznaczonej)
  • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
  • wchodzenia na infrastrukturę budowlaną oraz elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone znajdujące się na terenie Parku Kąpielowego,
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Parku Kąpielowego
  • przebywania poza godzinami otwarcia, rozpalania grilli i ognisk,
  • korzystania z basenu przez osoby posiadające przeciwwskazania medyczne do kąpieli.
 32. Osoby przebywające na terenie zobowiązane są do poszanowania prawa do wypoczynku i spokoju innych osób, utrzymania czystości i porządku oraz szanowania zieleni.
 33. Na terenie Parku Kąpielowego, z wyjątkiem basenów, niecek i zjeżdżalni, obowiązuje nakaz noszenia obuwia, w szczególności w obrębie desek tarasowych.
 34. Ze względu na specyfikę podłoża w strefie mokrej (powierzchnia mokra) należy zachować szczególną ostrożność.
 35. W strefie mokrej obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.
 36. Zmiana stroju odbywa się w kabinach przebieralni, które znajdują się w strefie suchej.
 37. Osoby które uszkodziły lub zniszczyły mienie znajdujące się na terenie Parku Kąpielowego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice, opiekunowie lub organizatorzy zajęć.
 38. Właściciel Parku Kąpielowego nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie Parku Kąpielowego.
 39. Rzeczy wartościowe należy przechowywać w skrytkach depozytowych znajdujących się wzdłuż basenu sportowego, w ciągu komunikacyjnym przy trybunie sportowej. Usługa depozytu jest bezpłatna, jednak wymaga kaucji w wysokości 2 zł.
 40. Korzystanie z basenów i innych urządzeń wodnych odbywać się może tylko w obecności ratowników.
 41. Osoby korzystające zobowiązane są do ścisłego stosowania poleceń ratowników pełniących dyżur oraz personelu Parku Kąpielowego.
 42. Wstęp do niecki basenowej możliwy jest tylko w stroju kąpielowym. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach do tego przeznaczonych.
 43. Jedynym dozwolonym strojem do kąpieli jest strój przylegający do ciała lub szorty.
 44. Przed wejściem na basen każda osoba jest zobowiązana do umycia ciała pod natryskiem z użyciem mydła lub innego środka myjącego.
 45. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, posiadające zezwolenie lub umowę z Parkiem Kąpielowym.
 46. Wydzielony punkt medyczny znajduje się w budynku administracyjnym obiektu.
 47. W razie zagrożenia należy wykonywać połączenie na numer alarmowy – 112
 48. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren Parku Kąpielowego jest kontrolowany i patrolowany przez agentów ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku na terenie Parku Kąpielowego oraz mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 49. Teren Parku Kąpielowego jest zradiofonizowany. Polecenia i nakazy przekazywanych tą drogą powinny być bezwzględnie przestrzegane.
 50. Zabrania się prowadzenia na terenie Parku Kąpielowego bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 51. Uwagi i wnioski można składać w pocztą e-mail na adres biuro@parkwodnybasenywisla.pl. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.
 52. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych obiektów nie będą rozpatrywane.
 53. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami poszczególnych obiektów decyzje podejmuje Prezes Zarządu.

 

II. Monitoring

 1. Na terenie Parku Kąpielowego funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Monitoring wizyjny objęty jest regulaminem.
 2. System monitoringu pozwala na dokumentowanie zachowań związanych utrzymaniem standardów bezpieczeństwa i sposobów zapobiegania wypadkom oraz udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Stanowi dowód w sprawie, pozwala na ustalenie stanu i czasu wszelkich zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 3. W przypadku zdarzeń podczas których istnieje podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia ładu i porządku publicznego, zagrożenia życia, uszczerbku na zdrowiu bądź powstania szkody w mieniu zarejestrowane wydarzenie może zostać przeniesione na elektroniczny nośnik pamięci i jako dowód w sprawie stanowić materiał służący wyjaśnieniu sprawy bądź przekazany odpowiednim służbom.
 4. Wideo nadzór funkcjonuje całodobowo.

 

III. Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Baseny Wisła sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Baseny Wisła sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle. Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez numer telefonu 798 048 509 lub adres e-mail: biuro@parkwodnybasenywisla.pl.
 2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest: ………………………….. pod adresem biuro@parkwodnybasenywisla.pl
 3. Dane osobowe osób korzystających bądź uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Park Kąpielowy mogą być przetwarzane w poniższych celach:
  • organizacji zajęć i imprez (dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celach nie wykraczających poza czynności związane z organizacją i promocją takich jak rejestracja i zapisy, informacja telefoniczna i za pomocą poczty elektronicznej, prowadzenie dzienników zajęć i imprez),
  • realizacji ciążących na Baseny Wisła sp. z o.o. obowiązków prawnych m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, celach windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, obowiązków podatkowych itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c),
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny CCTV.
 4. Wizerunek osób przebywających na obiekcie może być utrwalony i rozpowszechniony w celach reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do imprez oraz bieżącej działalności.
 5. Utrwalanie w celu rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby bądź osób a nie samej działalności, dokumentowanie poprzez wykorzystanie rejestracji wizyjnej zaistniałego zdarzenia podczas przebywania na nim osób postronnych, przetwarzanie wizerunku w celach marketingowych, wymaga uzyskania dodatkowej zgody osoby której wymieniony przypadek dotyczy.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
  • dla celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 a) i b) – do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • dla celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 c) – obraz przechowywany jest przez okres 30 dni po czym zostaje nadpisany.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług których SCS AW korzysta realizując swoją statutową działalność oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i nie są wykorzystywane do profilowania osób.
 9. Dostęp do danych osobowych nie może być ograniczony tak jak prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Dane osobowe na wniosek osoby, której one dotyczą mogą zostać przeniesione do innego administratora danych.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Grupy Zorganizowane

 1. Obowiązek zapoznania uczestników grup z Regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
 2. Przez Grupę Zorganizowaną rozumie się co najmniej 15 osób korzystających z kompleksu Basenów Wiśle wspólnie, w sposób zorganizowany i pod kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby zwanej dalej Opiekunem Grupy Zorganizowanej.
 3. Grupy Zorganizowane liczące więcej niż 15 osób mogą korzystać z kompleksu po uprzednim ustaleniu godziny przybycia Biurem Obsługi Klienta. Ustalenie musi być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub mailowym co najmniej dzień przed planowanym przybyciem, z zastrzeżeniem dostępności miejsc.
 4. Na jednego Opiekuna Grupy nie może przypadać więcej niż 30 pełnoletnich uczestników, nie będących uczniami.
 5. Jeden Opiekun Grupy może sprawować opiekę nad grupą liczącą maksymalnie (jedna z opcji):
  • 15 niepełnoletnich uczestników;
  • 10 uczestników w wieku od 7 do 12 lat;
  • 7 uczestników w wieku do lat 7;
  • ustaloną i zaakceptowaną przez obsługę kompleksu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 6. W przypadku grup liczniejszych niż wyszczególnione w pkt. 5 powyżej , konieczne jest podzielenie grup i zaangażowanie większej ilości opiekunów.
 7. W przypadku zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych ilość osób ustalana jest indywidualnie po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi wyznaczonymi przez Prezesa Parku Kąpielowego.
 8. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby.
 9. Grupy bez Opiekuna nie będą wpuszczane na teren Parku Kąpielowego.
 10. Opiekunowie grup wykupują bilety wstępu na zasadach określonych w cenniku.
 11. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w Parku Kąpielowym przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 12. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego ma możliwość obserwacji wszystkich uczestników.
 13. Opiekun grupy reprezentuje instytucję, organizację, podmiot lub placówkę szkolno-wychowawczą i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru oraz kontroli zachowań powierzonej jego pieczy grupy.
 14. Do podstawowych Obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie i przekazanie opasek uczestnikom grupy,
  • wprowadzenie grupy do Parku Kąpielowego;
  • zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym, regulaminami atrakcji wodnych i innymi regulaminami oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
  • przestrzeganie limitu czasowego na jaki została wykupiona usługa,
  • w przypadku korzystania z sanitariatów/toalet przez osoby niepełnoletnie, bądź też niepełnosprawne pozostające pod bezpośrednią opieką Opiekuna grupy, zobowiązany jest on do towarzyszenia osobom w drodze do i z ww. pomieszczeń,
  • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek depozytowych;
  • dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami,
  • dopilnowanie obowiązku skorzystania z toalet i natrysków przed, po i – w razie potrzeby – w czasie pobytu w Parku Kąpielowym,
  • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego strojów kąpielowych uczestników,
  • dopilnowanie starannego umycia całego ciała z użyciem środków higienicznych, a następnie wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do strefy basenowej,
  • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy w obecności ratownika,
  • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Parku Kąpielowym i korzystania z atrakcji wodnych, podejmowanie wszelkich koniecznych działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom łamania regulaminów lub norm społecznych,
  • dopilnowanie opróżnienia szafek oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych, a także dopilnowania aby każda z opuszczanych szafek była otwarta z kluczykiem
  • zgłoszenie Ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do Parku Kąpielowego, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
 15. Opiekun ma obowiązek posiadać pełną listę uczestników grupy.
 16. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania pełnych informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy i oświadcza, że pozwala on na korzystanie Parku Kąpielowego. Opiekun grupy zna także umiejętności pływackie wszystkich członków grupy i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu w strefie basenowej, a w tym korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 17. Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z Regulaminem Ogólnym i wszystkimi niezbędnymi regulaminami szczegółowymi. Wejście uczestników grupy przez bramki oznacza znajomość, pełną akceptację oraz wyrażenie zgody na bezwzględne przestrzeganie postanowień regulaminów.
 18. Opiekunowie grup wchodzą na teren Parku Kąpielowego wykupując bilet specjalny w cenie 1,00 zł
 19. Bilet specjalny przysługuje jednemu opiekunowi na każde 15 osób grupy. W przypadku większej ilości opiekunów, pozostali zobowiązani są do zakupu biletu według cennika Parku Kąpielowego.
 20. Grupy zorganizowane bez kompetentnego i uprawnionego opiekuna nie zostaną wpuszczone do kompleksu.
 21. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi prawną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo:
  • we wszystkich strefach kompleksu Parku Kąpielowego
  • w pomieszczeniach ogólnodostępnych kompleksu Parku Kąpielowego,
 22. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu ilościowego uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody należy natychmiast alarmować służby ratownicze.
 23. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
 24. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenia obsłudze obiektu każdej sytuacji zagrożenia zdrowia bądź bezpieczeństwa osób pozostających pod jego bezpośrednią opieką mającej miejsce na terenie obiektu.
 25. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników grupy podczas jej przebywania na terenie kompleksu.
 26. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane złamaniem, przez uczestników grupy, obowiązujących przepisów, regulaminów i norm zachowań.
 27. Przed każdorazowym wprowadzeniem grupy na obiekt Opiekun grupy zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenie Opiekuna Grupy” w celu ustalenia zasad korzystania z obiektu oraz danych uczestników grupy – druk dostępny jest w kasie obiektu
 28. Dane osobowe zawarte w „Oświadczeniu opiekuna grupy” stanowią informacje niejawne, przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody opiekuna grupy.
 29. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu – ratownik lub pracownicy obsługi mają prawo do zakazania dalszego korzystania z kompleksu i usunięcia z niego całej grupy.

 

V. Działania Ratowników

 1. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i noszące strój z napisem Ratownik.
 2. Klienci basenu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom Ratownika.
 3. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu Klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń basenu należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika lub obsługę.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu Ratownikowi lub obsłudze.
 5. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są 3 szybkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy natychmiast opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia Ratownika lub obsługi basenu.
 6. Korzystanie z niecki basenu bez dozoru Ratownika jest zabronione.
 7. Ratownik prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

 

VI. Zalecenia Sanitarne na terenie Obiektu

 1. Przed wejściem do basenu każda osoba zobowiązana jest skorzystać z natrysku oraz środków myjących i dezynfekujących.
 2. Strój kąpielowy musi być czysty.
 3. W części mokrej basenu konieczne jest używanie czystego obuwia (gumowego) typu „klapki”, które powinno stanowić integralną część wyposażenia osób korzystających z Parku Kąpielowego. Dopuszcza się wchodzenie do basenu w obuwiu specjalnie do tego przeznaczonym.
 4. Z kąpieli w basenach nie mogą korzystać osoby z zabrudzeniem ciała, z widocznymi zmianami chorób skórnych, ze świeżymi skaleczeniami, z krwawieniem i osoby chore (np. angina, grypa, etc.).
 5. Nie można wchodzić do basenu w szklanych okularach korekcyjnych oraz szklanych okularach pływackich.
 6. Nie można wnosić na halę basenową sprzętu do nurkowania bez posiadania pisemnej lub ustnej zgody dyrektora obiektu.
 7. Zabrania się używania sprzętu z elementami szklanymi oraz środków myjących w szklanych pojemnikach.
 8. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

 

VII. Zakazy i inne regulacje mające zastosowania na terenie Obiektu

 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 2. W Parku Kąpielowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza strefami do tego wyznaczonymi.
 3. W Parku Kąpielowym obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem dostępnych do zakupienia na terenie obiektu oraz innych używek bądź jakichkolwiek innych środków odurzających.
 4. Zabrania się:
  • wprowadzania zwierząt na teren obiektu z wyjątkiem psa przewodnika oraz psa ratownika,
  • wchodzenia do wody podczas trwania akcji ratowniczej,
  • chodzenia boso w strefie mokrej,
  • wchodzenia do wody w brudnym stroju kąpielowym, szortach lub odzieży nie przeznaczonej do pływania,
  • pozostawiania dzieci bez opieki,
  • biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów,
  • skakania do wody, z wyłączeniem skoków wykonywanych podczas zajęć nauki pływania pod nadzorem instruktora/nauczyciela,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • wieszania się i siadania na linach w basenie,
  • wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecki basenowej,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza pomieszczeniami toalet, a w szczególności w niecce basenowej,
  • żucia gumy i spożywania pokarmów na terenie strefy mokrej oraz poza obszarami do tego przeznaczonymi,
  • wchodzenia i siadania na poręcze okalające nieckę basenową,
  • dopuszczania się zachowania nieobyczajnego oraz używania wulgaryzmów.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, Regulamin, zachowujące się niepoprawnie oraz nie dostosowujące się do poleceń Ratownika oraz obsługi mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pieniędzy za wykupiony wcześniej bilet.
 6. Zabrania się korzystania z basenu osobom:
  • z widocznymi zmianami skórnymi,
  • z chorobami zakaźnymi,
  • z chorobami układu wydalania,
  • z otwartymi skaleczeniami i ranami,
  • których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z basenu/atrakcji,
  • oraz których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm społecznych.
 7. Zabrania się noszenia okularów korekcyjnych niedostosowanych do używania wodzie.

VIII. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na basen wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu w cenie określonej w Zarządzeniu w sprawie cen.
 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren basenu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym.
 4. Przy wykupieniu biletu osoba niepełnosprawna lub jej opiekun powinny poinformować obsługę obiektu o potrzebie udzielenia pomocy przez obsługę lub Ratownika przy wchodzeniu do wody.

IX. Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu podczas kąpieli odpowiedzialność ponosi Ratownik pełniący dyżur.
 2. W czasie korzystania z basenu grup zorganizowanych za bezpieczeństwo grupy odpowiada opiekun grupy prowadzący zajęcia
 3. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ponoszą organizatorzy.
 4. Za szkody powstałe na basenie odpowiedzialność ponosi sprawca.
 5. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 6. Park Kąpielowy nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminów.
 7. Park Kąpielowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz przetarcia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia obiektu.
 8. Park Kąpielowy nie odpowiada za utratę, zniszczenie, kradzież mienia klientów.

X. Regulacje końcowe

 1. W stosunku do osoby, która wielokrotnie narusza postanowienia Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren obiektu.
 2. Ostateczna decyzja w sprawach dotyczących interpretacji Regulaminu oraz w sprawach spornych przysługuje Dyrektorowi.
 3. Wszelkie skargi i wnioski zgłaszać można za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@parkwodnybasenywisla.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Baseny Wisła sp. z o.o., ul Olimpijska 1a, 43-460 Wisła.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dyrektorowi przysługuje prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.
Facebook
Instagram
Skip to content